با نفس کشیدن فشار خون را کاهش دهید باور کردنی نیست اما با یک تمرین نفس کشیدن ۵ دقیقه ای می توانید فشار خون خود را کاهش داده و قلب…