۵ میان وعده مناسب برای محل کار گذراندن ساعات متمادی در محل کار مساوی است با شانس کمتر برای خوردن وعده های کامل غذایی و در عوض، شانس بیشتر برای خوردن میان وعده و اسنک. اگرچه، خوردن وعده های کامل غذایی در طول روز نقش…