چرا با اینکه لاغرم، شکم برجسته ای دارم؟ هر کسی الگوی بدنی خاص خود را دارد که شاید لزوماً با ایده آل های زیبایی پذیرفته شده در جامعه همخوانی نداشته…