همه چیز در مورد پیرسینگ مدتی است که تغیرات ظاهری مانند پیرسینگ در میان جوانان مخصوصا دختران رایج شده است .پیرسینگ یک نوع عمل است که با سوراخ کردن قسمتی…